Admissió d'alumnat

Admissió d'alumnat

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va elaborar una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats, en les ensenyances d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, programes de qualificació professional inicial i cicles formatius de formació professional: el Decret 33/2007, el Decret 42/2013, l'Orde de 19 de maig de 2009, l'Orde de 4 d'abril de 2013, l'Orde 33/2011 de 18 de maig de 2011 i l'Orde 86/2013 de 20 de setembre de 2013.

Esta normativa, així com la Resolució de cada Director Territorial on s'establix el calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar, 2014-15, pot ser consultada i descarregada en esta pàgina web.

L'alumnat procedent de centres adscrits haurà de confirmar la reserva de la plaça utilitzant el model "confirmació de plaça".

La resta d'alumnat que sol·licite plaça haurà de presentar una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licitud en més d'un centre, en comportarà l'anul·lació.

Per a facilitar esta comprovació s'utilitzarà el nou programa informàtic que s'aplica en tots els ensenyaments en este procediment d'admissió d'alumnat per al curs 2014-15.

Els models oficials de sol·licitud es poden obtindre en els centres docents i, a més, en l'apartat "Alumnat" d'esta pàgina web.


Normativa


Assistent Admissió Telemàtica


Cicles Formatius

Per a conéixer l'oferta de Vacants en Cicles Formatius en el procés d'admissió s'ha d'entrar en l'Assistent d'Admissió Telemàtic, on només apareixen els Centres i Cicles de cada província en què hi ha oferta de vacants.

Alumnat


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA