Admissió d'alumnat

Admissió d'alumnat

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha anat elaborant una nova normativa que regula l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en les ensenyances d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica: el Decret 33/2007 modificat pel Decret 42/2013, el Decret 135/2014, l'Orde 14/2013 de 4 d'abril, l'Orde 73/2014 de 26 d'agost i l'Orde 33/2011 de 18 de maig modificada per les Ordenes 46/2012 de 12 de juliol i 86/2013 de 20 de setembre.

Esta normativa, així com la Resolució de cada director Territorial on s'establix el calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar, 2015-16, pot ser consultada i descarregada en esta pàgina web.

L'alumnat procedent de centres adscrits haurà de confirmar la reserva de la plaça utilitzant el model "confirmació de plaça".

La resta d'alumnat que sol·licite plaça, haurà de presentar una única sol•licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol•licitud en més d'un centre, comportarà l'anul·lació de la mateixa.

Per a facilitar esta comprovació s'utilitzarà el nou programa informàtic que s'aplica en totes les ensenyances en este procediment d'admissió d'alumnat per al curs 2015-16.

Els models oficials de sol·licitud es poden obtindre, a més de en els centres docents, en esta pàgina web, descarregant-los de l'apartat "Alumnat".


Normativa


Assistent Admissió Telemàtica


Cicles Formatius

Per a conéixer l'oferta de Vacants en Cicles Formatius en el procés d'admissió s'ha d'entrar en l'Assistent d'Admissió Telemàtic, on només apareixen els Centres i Cicles de cada província en què hi ha oferta de vacants.

Alumnat


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA