D.G. de Formació i Qualificació Professional

Formació Professional

FONS SOCIAL EUROPEU

Inici > Formació Professional > Fons Social Europeo

QUÈ SÓN ELS FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1998. El període 2007-2013 és el quart període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha deixat de formar part de les regions denominades Objectiu 1 (aquelles de les quals el PIB per habitant és inferior al 75% de la mitjana comunitària) a l'avançar de forma notable i situar-se en l'Objectiu de competitivitat.

QUÈ ÉS EL FONS SOCIAL EUROPEU?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió, en definitiva per al reforç i millora de la Formació Professional.

COM ACTUA EL FONS SOCIAL EUROPEU?

A la vista de la demanda i l'oferta del mercat de treball, l'ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats de formació i d'ocupació dels ciutadans de la Unió i d'acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020El Fons Social Europeu, finalitzat el període 2007-2013, passa a definir novament la seua missió i àmbit d’aplicació per al període 2014-2020 per mitjà del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell [Diari Oficial L347 de 20.12.2013].

REGLAMENT (UE) N o 1304/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU Y DEL CONSELL


Missions del FSE:

 • promoure uns nivells elevats d’ocupació i de qualitat de l’ocupació
 • millorar l’accés al mercat laboral
 • fomentar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors
 • facilitar als treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per a garantir un desenrotllament sostenible
 • propiciar un elevat nivell d’educació i formació per a tots
 • recolzar la transició de l’educació a l’ocupació entre els jóvens
 • lluitar contra la pobresa
 • afavorir la inclusió social
 • fomentar la igualtat de gènere, la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats
 • contribuir a donar resposta a la prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial

Prioridades:

 • accés a l’ocupació per part dels demandants d’ocupació i de les persones inactives
 • integració sostenible en el mercat de treball dels jóvens, en particular d’aquells sense treball i no integrats en els sistemes d’educació i formació
 • treball per compte propi, l’esperit emprenedor i la creació d’empreses
 • igualtat entre homes i dones en tots els àmbits: accés a l’ocupació, progressió en la carrera professional, conciliació de la vida laboral i la vida privada i la mateixa remuneració per igual treball
 • adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi
 • envelliment saludable i actiu
 • modernització de les institucions del mercat de treball públiques i privades
 • inclusió activa, amb vista a promoure la igualtat d’oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació
 • inversió en capacitat institucional i en eficàcia de les administracions i servicis públics a escala nacional, regional i local


Per a això, a més de en el reglament anterior, es recolza en la següent normativa:
REGLAMENT (UE) No 1303/2013 DEL Parlament Europeu I DEL CONSELL de 17 de desembre de 2013, pel qual s’establixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’establixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) no 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea L 347, de 20 de desembre de 2013)


Logotips


Logotip Versions Logotip Versions
FSEpos_val.jpg
A_CON.jpg
FSE2col_val.jpg
B_CON.jpg
FSEBN_val.jpg
C_CON.jpg
FSEhor_val.jpg
FSEhor_neg_val


Enllaços d’interés:

Instruccions dirigides als centres educatius públics que impartixen FPB en el curs 2014-2015
Guia de publicitat i informació de les intervencions en educació del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació, FSE 2014-2020
Manual de Procediment(per a centres educatius),Gestió i Control d'Actuacions del Fons Social Europeu 2014-2020.Formació Professional Bàsica
Informe mensual de l'assistència del professorat que imparteix Formació Professional Bàsica.
Comunicació al alumnat sobre la cofinanciació de la FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Reglament General. Reglament d' Ejecució Num. 821_2014
Pàgina web dels Fons estructurals per al període 2014-2020 en la Comunitat Valenciana
Pàgina web de Projectes i Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana
Pàgina web del Fons Social Europeu del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social – UAFSE
Pàgina web del Fons Social Europeu de la Comissió Europea
Pàgina web del Fons Social Europeu de política regional

FONS SOCIAL EUROPEU 2007-2013Finalitzat el període 2000-2006, el Fons Social Europeu passa a definir novament la seua missió i el seu àmbit d'aplicació per al període 2007-2013 per mitjà del Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el REGLAMENT (CE) núm. 1784/1999 [Diari Oficial L 210 de 31.7.2006] i establix uns objectius i unes prioritats.


Objectius concrets del FSE:

 • aconseguir la plena ocupació;
 • millorar la qualitat i la productivitat del treball;
 • promoure la integració social (en particular, l'accés de les persones desfavorides a l'ocupació);
 • reduir les disparitats nacionals, regionals i locals en matèria d'ocupació.

Prioritats:

 • millorar la capacitat d'adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris, per tal d'augmentar d'esta manera la previsió i la gestió positiva del canvi econòmic;
 • facilitar l'accés a l'ocupació i la inserció duradora en el mercat de treball de les persones inactives i de les que busquen treball;
 • evitar la desocupació, en particular la desocupació de llarga duració i la desocupació dels jóvens;
 • donar suport a l'envelliment actiu i la prolongació de la vida laboral;
 • incrementar la participació en el mercat laboral;
 • potenciar la integració social de les persones desfavorides amb vista a la seua inserció duradora en l'ocupació;
 • lluitar contra totes les formes de discriminació en el mercat de treball;
 • reforçar i ampliar el capital humà;
 • promoure les associacions.


Per a això es basa, a més d'en el reglament anterior, en la normativa següent:
REGLAMENT (CE) Núm. 1083/2006 DEL CONSELL d'11 de juliol de 2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999. (Diari Oficial de la Unió Europea L 210 de 31 de juliol de 2006).

Correcció d'errades del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol de 2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999. (Diari Oficial de la Unió Europea L 239 d'1 de setembre de 2006).

REGLAMENT (CE) Núm. 1989/2006 DEL CONSELL de 21 de desembre de 2006, que modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 1083/2006 pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999 (Diari Oficial de la Unió Europea L 411 de 30 de desembre de 2006).

Correcció d'errades del Reglament (CE) núm. 1989/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, que modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 1083/2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999 (Diari Oficial de la Unió Europea L 27 de 2 de febrer de 2007).


Logotips


Logotip Versions Logotip Versions
jaune.gif
jaune.jpg
jaune.bmp
A_CON.gif
A_CON.jpg
A_CON.bmp
Blanc.gif
Blanc.jpg
Blanc.bmp
B_CON.gif
B_CON.jpg
B_CON.bmp
noir.gif
noir.jpg
noir.bmp
C_CON.gif
C_CON.jpg
C_CON.bmp
FSE_2007_v_va.gif
FSE_2007_v_va.jpg
FSE_2007_h_va.gif
FSE_2007_h_va.jpg


Tríptics

Tríptic per a entregar als alumnes que participen en accions cofinançades pel Fons Social Europeu.


Cartells

Descarrega dels cartells per a totes les famílies professionals ací.

Enlaces de interés

Manual de Procediment (per a centres educatius), Gestió i Control d'Actuacions del Fons Social Europeu 2007-2013
Pàgina web del Fons Social Europeu, Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana
Pàgina web de la Política Regional de la Comissió Europea
Pàgina web del Fons Social Europeu de la Comissió Europea


FONS SOCIAL EUROPEU 2000-2006


ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN LA COMUNITAT VALENCIANA

En la Comunitat Valenciana el Fons Social Europeu recolza la millora de la Formació Professional Específica amb el cofinançament de:

 • La Implantació de nous Cicles Formatius i la millora de la qualitat i el contingut dels Cicles Formatius ja implantats.
 • Cursos modulars a distància, semipresenciales i nocturns dirigits a persones que no poden acudir a un centre docent.
 • La formació del professorat de Formació Professional Específica.
 • Les accions destinades a establir llaços entre centres de formació professional i les empreses, a través dels convenis de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, així com altres convenis amb moltes altres institucions i empreses de la Comunitat Valenciana.
 • Les pràctiques formatives d'alumnes i professors en empreses de la Comunitat Valenciana i de països de la Unió Europea.
 • Publicitat en internet, fullets divulgatius (amb l'oferta dels cicles formatius), llibrets amb informació específica dels distints cicles formatius, salons de la Formació i l'Ocupació (Educ@emplea i Formaemple@) amb la finalitat de millorar la imatge i donar a conéixer el nou model de la Formació Professional.
 • Programes de Garantia Social.

L'obtenció d'ajudes del Fons Social Europeu comporta una sèrie d'obligacions per al perceptor, i entre elles s'inclou la d'informar els beneficiaris potencials, organitzacions professionals i públic en general, sobre les característiques de l'acció cofinançada i el paper que la Unió Europea exercix en la mateixa. És per això pel que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha mamprés una sèrie d'accions d'assistència tècnica per a complir amb les dites obligacions, estes accions es concreten en:

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA