D.G. d'Ordenació i Centres Docents

MAPA ESCOLAR

Inici > Mapa escolar > Introducció

Introducció

El mapa escolar és un instrument de planificació, primordial en qualsevol intent de reforma dels sistemes educatius. El seu objetiu és l'estudi de les modalitats de readaptació i redistribució geogràfica dels centres educatius. Defineix l'estructura i l'organització de la nova xarxa i en determina la distribució territorial i la quantificació.

Cal entendre el mapa escolar com una proposta oberta i dinàmica de planificació de la xarxa educativa. En funció de les distorsions o disfuncions que com a consequència dels elements i circumstàncies previstos puguen anar produïnt-se en la seua execució, s’aniran arbitrant mesures correctores.

El present document de treball és el marc de referència que estableix les propostes d'ubicació dels diferents centres educatius en què s'impartiran els diversos nivells proposats en la LOGSE, dins de l'àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana (Educació Infantil: 2n. cicle, Educació Primària, Educació Secundària i Formació Professional).

Referents / Criteris generals

Per a realitzar la proposta de planificació, s'ha estudiat i s'ha tingut en compte:

  • La demografia i la seua previsible evolució: grups de població per edats i municipis (Padró Municipal d'Habitants de 1986/91).
  • La distribució de la població escolaritzada per cursos, centres i municipis dels últims anys acadèmics (evolució de la població escolaritzada).
  • Les aportacions dels consells escolars municipals i dels diversos membres de la comunitat escolar, mitjançant suggeriments i al.legacions realitzades al document de treball i consulta que els presentà la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  • Les aportacions de les organitzacions sindicals i associacions de pares/mares d'alumnes, realitzades en el procés negociador a través de les meses sectorials i tècniques, així com les aportacions de les organitzacions empresarials.
  • La xarxa de centres existent (pública, concertada i privada).
  • La utilització òptima de la infraestructura material actual de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  • L'accessibilitat entre les localitats, en aquelles zones on es proposa l'agrupament de l'etapa d'Educació Secundària, que atendrà alumnat procedent d'altres municipis pròxims.
  • L'entorn socioeconòmic de cada àmbit territorial en relació amb la ubicació dels cicles formatius de Formació Professional.

A partir d'aquests elements i tenint en compte l'oferta mínima necessària per a prestar servei en cada etapa educativa, així com altres factors (taxes d'escolarització i nombre màxim d'alumnat per unitat), es determina la proposta de serveis educatius continguda en el present document.

L'objectiu que ha guiat la hipòtesi de treball inclosa en aquest document és crear una xarxa escolar que, per proximitat a l'usuari, per coherència normativa i tècnico-pedagògica, i suficiència en la seua amplitud d'oferta, satisfaça les exigències derivades del desplegament i aplicació de la LOGSE a la Comunitat Valenciana.

La xarxa educativa d'aquest mapa garanteix plenament la cobertura de l'escolarització, independentment de quin siga el model o programa lingüístic pel qual s'opte.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA