S.G. Personal Docent

Provisió de Llocs 2015-2016

Inici > Concursos

Concurs de mèrits per a la renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2014

 • Aspirants
 • Els possibles aspirants a la renovació figuren en l’annex I, per orde alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exercixen.

  Annex I: Aspirants per orde alfabètic

 • Model d’instància
 • Els que opten a continuar en l’exercici del càrrec, hauran d’omplir una instància de sol·licitud de renovació i d’avaluació, ajustada al model que figura com a annex III d’esta resolució.

  Annex III: Sol·licitud de renovació i d’avaluació de la labor exercida en la direcció de centres docents

 • Presentació d’instàncies
 • El termini per a presentar la instància serà de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de La Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport a l’àmbit del qual pertanga el centre a què s’opta (annex IV) o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Concurs de mèrits per a la renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Text de la Resolució

 • Admesos
 • Llistat provisional d’admesos

 • Exclosos
 • Llistat provisional d’exclosos

 • Termini d’Esmena
 • Els aspirants exclosos disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’estos llistats, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Les reclamacions s’efectuaran per escrit i aniran dirigides a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l’Administració educativa.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2015

 • Annexos
 • Annex I: Relació de centres integrats de Formació Professional
  Annex II: Sol·licitud de participació
  Annex III: Projecte de direcció

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport a l’àmbit de la qual pertanga el centre a què s’opta o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 • Model d’instància
 • Els aspirants a participar en el present procediment hauran d’omplir una instància ajustada al model que figura com a annex II d’esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de dos centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l’annex I.

Provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l’Administració educativa.

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2015

 • Annexos

  Annex I: Relació de Centres
  Annex II: Sol·licitud de participació
  Annex V: Full d’autobaremació dels mèrits acadèmics i professionals

  Annex VI: Qüestionaris

  Annex VII: Indicadors d’avaluació

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el registre de la direcció territorial d’Educació, Cultura i Esport a l’àmbit del qual pertanga el centre a què s’opta (annex VIII), o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud i la documentació que l’acompanye en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d’esta manera es considerarà presentada en la data d’entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, l’interessat avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada.

 • Model d’instància
 • Els aspirants a participar en el present procediment hauran d’omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d’esta resolució, en la que podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l’annex I-a), I-b) o I-c).

  El model d’instància es troba a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport <http://www.cece.gva.es>.

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors dels centres docents públics de la Generalitat.

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors dels centres docents públics de la Generalitat.

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors dels centres docents públics de la Generalitat.
Aspirants Seleccionats.

Participants forçosos o amb dret preferent

Convocatòria professors de Religió Catòlica.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria (completa)
  Convocatòria (només la resolució)

 • Annexos
 • Annex I: barem
  Annex II: aportació de documentació
  Annex III: full d’autobaremació
  Annex III: full d’autobaremació autoemplenable (obrir amb Acrobat Reader)
  Annex IV: llistat de centres

 • Correccions d’errors
 • Annex IV: correcció d’errors
  Annex IV: 2a correcció d’errors

 • Guia d’ús del dret preferent a localitat
 • Dret preferent a localitat

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació d’instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb la present resolució serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Totes les condicions exigides i els mèrits al·legats han d’estar complits o reconeguts en la data de terminació del termini de presentació d’instàncies, i s’acreditaran documentalment amb la instància de participació.

  Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l’interessat no podrà ser invocada per este a l’efecte de futures reclamacions ni considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.

  No seran tinguts en compte els mèrits no invocats en les sol·licituds, ni tampoc aquells que no es justifiquen documentalment durant el termini de la seua presentació.

  El sol·licitant podrà desistir de la seua sol·licitud de participació en el procediment dins del termini de presentació de sol·licituds, que és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Podran renunciar als destins obtinguts en el termini de 5 dies hàbils donat per a la reclamació a la resolució provisional de destins, si no es fa en este termini ja no podran renunciar-hi.

 • Petició Telemàtica
 • La presentació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la . El termini de petició telemàtica serà des de les 00:00 hores del 2 de maig de 2014 fins a les 23:59 hores del 19 de maig de 2014.

  No s’acceptaran instàncies presentades en cap registre físic.

  Per a accedir a l'aplicació l'usuari haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Nomenament comissions de valoració professors de Religió

Participants Religió

De conformitat amb la base 9.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO CAP CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Subdirecció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Professors de Religió.


Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA