Direcció General de Personal

Convocatòria

Inici > Plurilingüisme > Convocatòria

CONVOCATÒRIA DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS PRESENCIALS D'ANGLÉS (NIVELLS A2, B1 i B2) DIRIGITS AL PROFESSORAT D'ENSENYANCES NO UNIVERSITÀRIES, EN EXERCICI EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS.

Amb la finalitat de possibilitar que el professorat puga aconseguir els seus objectius i el nivell d'anglés desitjat, el Servici de Formació del Professorat en col·laboració amb les Escoles Oficials d'Idiomes posa en marxa cursos de formació permanent des del nivell A2 fins al nivell de B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Aprendre, ensenyar, avaluar (MECR).

La present convocatòria de cursos de formació presencial es complementarà amb un altra convocatòria de cursos purament online. Sols es podrà participar en una de les dues convocatòries.

LA INSCRIPCIÓ EN ESTE CURS EXCLOU LA POSSIBILITAT D'INSCRIPCIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE CURSOS D'ANGLÉS ONLINE QUE SERÀ PUBLICADA EN BREU.

INFORMACIÓ SOBRE LA FINALITZACIÓ DEL PRIMER MÒDUL

Segons indica la convocatòria:

 • Els participants que desitgen continuar amb el següent mòdul on line fins a desembre de 2014, hauran d'haver superat el seu nivell inicial en la plataforma online, d'acord amb el punt 7 de la convocatòria i confirmar la seua continuïtat mitjançant un formulari que es fara públic a la web del Servici de Formació del Professorat.
 • Els participants que superen la part presencial i el nivell en la plataforma obtindran la qualificació d'APTE amb 180 crèdits en efectes de Formació Permanent.
 • Els participants que havent superat el nivell B2 a la plataforma, a més, desitgen continuar amb la formació i les proves conduents a l'obtenció del Certificat de Capacitació en Llengua Estrangera: Anglés, hauran d'inscriure's en les proves de competència lingüística B2, per a la qual cosa s'establirà una convocatòria en la web del Servici de Formació del Professorat. Estes proves avaluaran les destreses d'acord amb el MECR. Seran convocades per a dur-se a terme el dissabte 27 de setembre en el CEFIRE d'Alacant, Castelló i València.

RESULTATS DE LA PROVA D'ACREDITACIÓ

Pot consultar-se el resultat de la prova d'acreditació al següent enllaç :

SEUS I INSCRITS A LA PROVA

La prova es realitzarà en les seguents seus el 27 de setembre a les 9:30 hores:

 • ALACANT: IES Núm 5 Sant Vicent Del Raspeig
 • CASTELLÓ: EOI Castelló
 • VALÉNCIA:
  • CEFIRE de València - (D'Abellán Agustín fins Gumbau Albert)
  • IES Font de San Lluis - (D'Haya Barbero fins Zamora Sapena)

Llistat per provincia de persones que han realitzat correctament la seua inscripció:

INSCRIPCIÓ PROVES D'ACREDITACIÓ

 • Tal com establix la convocatòria, al finalitzar cada mòdul, aquells alumnes que han superat la formació de nivell B2 o superior podran inscriure's a la prova específica d'acreditació de nivell B2 d'anglés del Servici de Formació del Professorat, que tindrà lloc el 27 de setembre de 2014.
 • La superació d'esta prova dóna la competència lingüística requerida per a poder fer la inscripció al Curs de Capacitació en llengües estrangeres (ANGLÉS). En cap cas suposa una certificació oficial de nivell B2.
 • Totes les persones que complixen els requisits necessaris per realitzar la prova rebran un correu electrònic informatiu.
 • Pot accedir al formulari de inscripció mitjançant el següent enllaç:

ACCÉS MÒDUL EN LINIA

Esta convocatòria inclou un mòdul en linia obligatori per poder certificar la formació.

ÚNICAMENT els alumnes dels grups presencials han de rebre dos correus, un per part del Servici de Formació del Professorat, advertint de l'inci del mòdul i un altre de la plataforma amb les dades i instruccions d'accés.

Cas de no haver rebut el segon correu, contacte amb l'equip tècnic de la plataforma en l'adreça stecnico@auladirecta.com

Cas de no haver-ne rebut cap, contacte amb el Servici de Formació del Professorat mitjançant cefire@gva.es

ACCÉS PROVA CERTIFICACIÓ

Els participants de la formació presencial poden inscriure's en la prova de certificació oficial corresponent.

Per poder inscriure's es necessari conèixer el número d'expedient

La inscripció es realitza mitjançant la Plataforma de Matrícula en línia de la GVA.

 

Llistats provisionals d'admissió

 • TOTS els participants han de confirmar, tant els admesos com els integrants de la llista d'espera.
 • El termini de confirmació finalitza el 2 de novembre.
 • A partir del dia 3 de novembre podran consultar la seua situació en la present convocatòria de formació mitjançant l'enllaç anterior.
 • Les persones que en els llistats definitius d'admissió apareguen en la llista d'espera, tindran un període posterior de renúncia quan es publique la pròxima convocatòria de formació en línia. Després de la realització d'esta renúncia podrà inscriure's en l'altra modalitat formativa.

Inscripció

El període d'inscripció serà des del dia 15 de octubre fins el dijous 24 d'octubre. Ambdós inclosos.

La llista provisional d'admessos i la llista d'espera per cada curs es publicarà el dia 25 d'octubre

Únicament podrà presentar-se sol·licitud de participació per a un curs. Cas de voler fer algun canvi, quan s'intente inscriure a un altre curs es rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per poder renunciar a l'anterior, a fi de poder tramitar una nova inscripció, sempre que s'estiga dins de termini.

El professorat matriculat en un curs oficial de l'EOI no ha d'inscriure's en la present convocatòria.

Destinataris i requisits

És destinatari el professorat dels centres educatius sostinguts amb fons públics dels nivells d'ensenyança no universitaris, el professorat interí i en borsa de treball. No pot participar en esta convocatòria el professorat que en anteriors convocatòries ha resultat apte en el nivell equivalent al B2 o està en disposició de l'acreditació segons el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

El professorat que presta servicis en un centre concertat han d'acreditar que estan ocupant un lloc docent mitjançant una nòmina actualitzada (setembre 2013) o un contracte vigent. El compliment de tots els requisits esmentats en esta base s'ha de produir abans de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Prioritats

El Servei de Formació del Professorat garantirà que participa almenys 1 professor per centre de entre totes les inscripcions, establint la prioritat següent:

 1. Professorat que ha sigut apte en un curs de Formació Permanent de Competència Comunicativa en Anglés, organitzat pel Servici de Formació del Professorat durant el curs 2012/2013.
 2. Professorat que actualment impartix docència en Formació Professional.
 3. Professorat especialista en Educació Infantil que actualment impartix docència en esta etapa.
 4. Professorat d'Educació Primària i Secundària no especialista en idioma estranger que participa en projectes lingüístics innovadors d'ensenyança plurilingüe.
 5. Resta del professorat.

Característiques de la formació

Places i nivells

S'oferixen 3.200 places entre els nivells A2, B1 i B2 del MECR segons la distribució horària de cada Escola Oficial d'Idiomes que figura en el formulari d'inscripció. Cada curs conté, obligatòriament, un mòdul de formació online de 60 hores del mateix nivell que la formació presencial. No obstant això, es podran cursar un màxim de 2 mòduls online.

Calendari i horaris

La formació començarà la setmana del 4 al 8 de novembre de 2013 i finalitzarà el 15 de maig de 2014. L'horari és el que figura en el títol de cada curs.

Condicions de participació i certificació

L'avaluació dels assistents en les activitats serà realitzada de forma positiva o negativa per part del ponent, tutor o coordinador de l'activitat. Per a ser avaluat positivament hauran de complir-se, de forma general, les condicions següents:

 1. Participar activament en totes les propostes d'activitat.
 2. Assistir a un mínim del 85 % de les sessions presencials.
 3. Realitzar les activitats obligatòries proposades en el disseny de la formació.

Al finalitzar l'activitat, el ponent, tutor o coordinador determinarà qui ha superat la formació basant-se en els criteris generals i específics, si és el cas, indicant els motius en el cas d'avaluació negativa. De tot això es deixarà constància en l'acta final corresponent, a la qual s'adjuntaran les actes de les diferents sessions.

Cada curs conté, obligatòriament, un mòdul de formació online de 60 hores del mateix nivell que la formació presencial. No obstant això, es podran cursar un màxim de 2 mòduls online.

El professorat que durant el primer mes, bé no haja assistit al 50% de les sessions presencials, bé no reflectisca la dedicació necessària per al progrés en l'aprenentatge o bé s'hi observe un desaprofitament manifest del curs, serà donat de baixa de la formació tant presencial com online i perdrà el dret a la certificació. Esta situació es comunicarà per correu electrònic des de la coordinació dels cursos. En este cas la inscripció passarà al següent sol·licitant de la llista d'espera.

Les persones que s'incorporen a la formació provinents de la llista d'espera hauran de completar obligatòriament el mòdul de 60 hores online i el 85% de l'assistència al curs.

La superació del curs implicarà l'obtenció d'una certificació de formació permanent amb un total de 180 hores dividides entre la formació presencial a l'Escola Oficial d'Idiomes (120 hores) i la formació online (60 hores per mòdul).

En acabar el curs s'establirà una convocatòria de proves de competència lingüística, la superació de les quals donarà accés a la formació i les proves conduents a l'obtenció del Certificat de Capacitació en Llengua Estrangera: Anglés.

No obstant això, l'obtenció de l'acreditació oficial o títol del nivell de coneixement de la llengua s'haurà de realitzar a través de les institucions recollides en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA