ABREVIATURES

1.   Caracterització
Les abreviatures són un tipus d'abreviacions per mitjà de les quals una paraula o grup de paraules es representa amb menys lletres de les que els corresponen. Formalment, les abreviatures es caracteritzen perquè acaben amb punt o amb barra (/). Però mai amb les dos coses alhora.
› c. Ample                       o bé                    c/ Ample

La majoria d'abreviatures es poden escriure amb minúscula o amb majúscula, d'acord amb la grafia que corresponga a la paraula abreujada.
› Vol. III                             o bé                     vol. III

Les abreviatures de tractament, però, s'escriuen sempre amb majúscula inicial.
› Sr. Llopis
› Il·lma. Sra.

Les abreviatures poden tindre variació de gènere i nombre, d'acord amb la paraula que representen.
› Sr. Ros                           però                    Sra. Ribes

Si es tracta de l'abreviatura d'un sintagma, s'han de deixar els mateixos blancs entre paraules que hi havia abans d'abreviar.
› per absència                                             p. a.
› director general                                        dir. gral.

Les abreviatures s'escriuen en redona, encara que la paraula sencera vaja escrita en cursiva.
› ante meridiam                                           a. m.

2.   Abreviatures de noms de persones
L'abreviatura dels elements dels noms de persona es farà amb la lletra inicial seguida de punt.
› Terenci Moreno i Rubió                          (T. M. R.)

També en el cas que el prenom o el cognom comencen amb un dígraf.
› Josep Prades i Gimeno                         (J. P. G.)
› Juli Chamartín i Dolç                              (J. C. D.)
› Adolf Grinyó i Andreu                               (A. G. A.)
› Trinitat Lluna i Casanova                       (T. L. C.)

Quan es faça una relació de noms, cal procurar que estiguen tots abreviats o tots desplegats.
› J. M. Peris, M. Espuig               o bé         Josep Maria Peris, Maria Espuig


PARAULA O EXPRESSIÓ

ABREVIATURA

a favor de f/
a favor meu f/m
a favor nostre f/n
a favor seu f/s
a favor vostre f/v
a la meua orde m/o
a la vostra orde v/o
a l'atenció de a/
a l'orde de o/
abans de Crist a. de C., a. C.
abril abr.
addenda add.
addicional add.
adjunt/a adj.
administració adm.
administrador admdor.
administradora admdora.
administratiu admtiu.
administrativa admtiva.
advocat/ada adv.
agent (m. i f.) ag.
agost ag.
ajudant/a ajud.
ajuntament aj.
al meu càrrec m/c
al meu compte m/cte
al meu favor m/f
al nostre càrrec n/c
al nostre compte n/cte
al nostre favor n/f
al seu càrrec s/c
al seu compte s/cte
al seu favor s/f
al vostre càrrec v/c
al vostre compte v/cte
al vostre favor v/f
alcalde/essa alc.
alemany al.
àlies (a)
altitud alt.
altura alt.
alumne/a al.
amb còpia a. c.
ambulància ambul.
ambulatori amb.
amplada ampl.
amplària ampl.
anglés angl.
ante meridiem (abans del migdia) a. m.
antic/iga ant.
antigament ant.
aparcament aparc.
apartament apmt.
apartat apt.
apèndix ap.
aprovat/ada apr.
aproximadament aprox.
aproximat/ada aprox.
apte/a Ap.
article art.
assignatura assign.
associació assoc.
associat/ada assoc.
atentament att.
àtic àt.
automòbil autom.
autopista autop.
autor/a aut.
autoritat autor.
autoritzada autzda.
autoritzat autzat.
auxiliar (m. i f.) aux.
avinguda av.
baixada bda.
baixos bxs.
barranc bnc.
barri b.
barriada b.
batxillerat batx.
bibliografia bibl., bibliogr.
biblioteca bibl.
bloc bl.
butlletí butll.
cada unitat c/u, c. u.
caixa alta c. a.
caixa baixa c. b.
calefacció calef.
camió cam.
cantonada cant.
capità/ana cpt.
capítol cap.
caporal (m. i f.) cpl.
càrrega càrr.
carrer c., c/
carreró cró.
carretera ctra.
castellà cast.
català cat.
catedràtic/a catedr.
cementeri cem.
certificat/ada cert.
ciclomotor ciclom.
cinqué 5é., 5é, 5.é
cinquena 5a., 5a, 5.a
cinturó cint.
circa (al voltant de) c., ca.
circulació circul.
citat/ada cit.
classe cl.
clínica clín.
coautor/a coaut.
coberta cob.
coedició coed.
coeditat/ada coed.
coeditor/a coed.
col·laborador/a col·l.
col·lecció col·l.
col·legi col·l.
columna col.
comarca com.
comissaria com.
comissió com.
comissió de servicis (o serveis) com. de serv.
companyia cia.
compilador/a comp.
complementari/ària compl.
comptabilitat compt.
compte corrent c/c, cte. ct.
confer (compareu) cf.
confronteu cf.
consell cons.
construcció constr.
continuació cont.
continuador/a cont.
contractat/ada contr.
convent convt.
convocatòria conv.
coordinació coord.
corporació corp.
correcció corr.
corrector/a corr.
correus corr.
cursiva curs., cva.
delegació del.
delegat/ada del.
denominació d’origen d. d’o.
departament dept.
depòsit legal dep. leg.
derogatori/òria derog.
descàrrega descàrr.
descompte dte.
desembre des.
despatx desp.
despesa desp.
després de Crist d. de C., d. C.
destinació dest.
destinatari/ària dest.
desviació desv.
diccionari dicc.
dies data d/d
dies factura d/fra
dies vista d/v
dijous dj.
dilluns dl.
dimarts dt.
dimecres dc.
diploma dipl.
direcció dir.
directiu/iva dir.
director/a dir.
director/a general dir. gral.
disminuït/ïda dism.
dispensari disp.
disposició disp.
dissabte ds.
distància dist.
districte distr.
diumenge dg.
divendres dv.
divisió div.
doctor Dr.
doctora Dra.
document doc.
drecera drec.
dret dr.
dret administratiu dr. a.
dret canònic dr. can.
dret civil dr. c.
dret constitucional dr. const.
dret laboral dr. lab.
dret mercantil dr. m.
dret natural dr. n.
dret polític dr. pol.
dret processal dr. proc.
dreta dta.
duplicat/ada dupl.
economia econ.
edició ed.
edició ampliada ed. ampl.
edició augmentada ed. augm.
edició corregida ed. corr.
edició corregida i augmentada ed. corr. i augm.
edició revisada ed. rev.
editat ed.
editor/a ed.
editorial ed.
educació educ.
efecte e/
efecte a cobrar e/c, e/cobr
efecte a pagar e/p, e/pag
efectiu ef.
el meu gir m/g
el meu taló m/t
el meu xec m/x
el nostre gir n/g
el nostre taló n/t
el nostre xec n/x
eminentíssim Emm.
eminentíssima Emma.
empresa empr.
empresarial empr., empres.
en funcions e. f.
en mà e. m.
enciclopèdia enc.
ensenyança / ensenyament ens., enseny.
entitat ent.
entrada entr.
entresòl entl.
epíleg ep.
epístola ep.
escala esc.
escena esc.
escola esc.
església esgl.
especialment esp.
específicament espf.
esquerre/a esq.
estació est.
estacionament estac.
estrofa estr.
et alii (i altres) et al.
etcètera etc.
excel·lència E.
excel·lent senyor Exc. Sr.
excel·lent senyora Exc. Sra.
excel·lentíssim Excm.
excel·lentíssima Excma.
excepció exc.
excepte exc.
exemple ex.
expedició exped.
expedidor/a expd.
expedient exp., expt.
exposició exp.
extensió ext.
exterior ext.
facsímil facs.
factura fra.
facultat fac.
fascicle fasc.
favor f/
febrer febr.
festiu fest.
figura fig.
finances fin.
finca fca.
foli f.
forestal for.
franc fàbrica f. f.
francés fr.
free on board (franc a bord) f. o. b.
full f.
fundació fund.
funicular fun.
furgoneta furg.
garantia gar.
gener gen.
general gral.
generalment gen.
gir postal g. p.
gir telegràfic g. t.
glossari gl., gloss.
govern gov.
gràfic gràf.
gran velocitat g. v.
gravat grav.
habitació hab.
habitants h.
habitualment habit.
honorable (m. i f.) Hble., H.
hospital hosp.
ibídem ib., ibíd.
id est (és a dir) i. e.
ídem íd.
il·lustració il·l.
il·lustrador/a il·l.
il·lustrat/ada il·l.
il·lustre (m. i f.) Il·ltre., I.
il·lustríssim Il·lm., Im.
il·lustríssima Il·lma., Ima.
import imp.
impost impt.
impremta impr.
imprés/esa impr.
impressió impr.
incorporat/ada inc.
incunable inc.
índex índ.
indústria ind.
inferior inf.
informació inf.
informàtica inform.
informe inf.
inspector/a insp.
institut inst.
insuficient ins.
intendent/a int.
intendent/a major int. m.
interés int.
interí/ina int.
interior int.
internacional internac.
introducció intr.
italià it.
itinerari it.
juliol jul.
junta de govern j. de gov.
junta directiva j. dir.
jurídic/a jur.
jurisprudència jurispr.
justícia just.
jutjat de primera instància j. de 1a. inst.
la meua factura m/fra
la meua lletra m/l
la meua remesa m/r
la nostra factura n/fra
la nostra lletra n/l
la nostra remesa n/r
la seua factura s/fra
la seua lletra s/l
la seua remesa s/r
la vostra factura v/fra
la vostra lletra v/l
la vostra remesa v/r
laborable lab.
làmina làm.
limitada ltda.
limitat ltat.
línia lín.
liquidació liquid.
litografia litogr.
lletra de canvi l/
lletra de crèdit l/cr
lletra meua l/m
lletra nostra l/n
lletra seua l/s
lletra vostra l/v
llicenciat/ada llic.
lligall llig.
loco citato (lloc citat) loc. cit.
longitud long.
magnífic Mgfc.
magnífica Mgfca.
majúscula maj.
màxim/a màx.
mecanografiat mecanogr.
mercaderia merc.
mercantil merc.
mesos terme m/t
mesos vista m/v
mil·lèsim/a mil·l.
mínim/a mín.
minúscula min.
minusvàlid/a minusv.
model mod.
modificació mod.
molt honorable senyor M. Hble. Sr., M. H. Sr.
molt honorable senyora M. Hble. Sra., M. H. Sra.
molt il·lustre senyor M. Il·ltre. Sr., M. I. Sr.
molt il·lustre senyora M. Il·ltre. Sra., M. I. Sra.
monestir mtir.
monsenyor Mons.
monument mon.
municipal mpal.
museu mus.
nacional nac.
negociat neg.
negreta negr.
nombre nre.
nominal nom.
nominatiu nom.
nosaltres nos.
nostra ntra.
nostre ntre.
nota n.
nota bene (observa bé) n. b.
nota de l’autor/a n. de l’a.
nota de la compiladora n. de la c.
nota de la redacció n. de la r.
nota de la traductora n. de la t.
nota de l'editor/a n. de l'e.
nota del compilador n. del c.
nota del traductor n. del t.
nové
novena 9a
novembre nov.
número núm.
número d'afiliació a la Seguretat Social NASS
número d'identificació fiscal NIF
octau 8u
octava 8a
octubre oct.
oest O
opere citato ('en l'obra citada') op. cit.
opuscle op.
orde ministerial OM
organització no governamental ONG
pàgina p.
parcel·la parc.
reverendíssim pare Rvdm. P.
reverendíssima Rvdma.
reverendíssima mare Rvdma. M.
revisat/ada rev.
revista rev.
riera ra.
ronda rda.
Sa Santedat S. S.
sagrada sgda.
sagrat sgt.
salvat error o omissió s. e. o o.
sant St.
santa Sta.
secció secc.
secretari/ària secr.
segle s.
segon 2n., 2n, 2.n
segona 2a., 2a, 2.a
segons model s/m
segons mostra s/m
següent (m. i f.) seg.
selecció sel.
sense any s. a.
sense data s/d, s. d.
sense despeses s/desp
sense nom s. n.
sense número s/n
sense peu d’impremta s. p. i.
senyor Sr.
senyora Sra.
sèptim 7m., 7m, 7.m
sèptima 7a., 7a, 7.a
sergent sgt.
sergenta sgta.
sèrie sèr.
servici / servei serv.
setembre set.
sext 6t., 6t, 6.t
sexta 6a., 6a, 6.a
signatura sign.
símbol símb.
sine anno (any d’edició desconegut) s. a.
sine loco (lloc de publicació desconegut) s. l.
sine nomine (autor desconegut) s. n.
singular sing.
sobre vagó s/v
sobreàtic s/àt
societat soc.
societat anònima s. a.
societat civil privada s. c. p.
societat cooperativa s. coop.
societat de garanties recíproques s. g. r.
societat en comandita s. en c.
societat limitada s. l.
societat regular col·lectiva s. r. c.
solució sol.
sub voce (en els diccionaris, en l’entrada) s. v.
subtítol subt.
suficient suf.
sumari sum.
superintendent/a supt.
superior sup.
suplement supl., suplem.
suplent (m. i f.) supl.
suspensió susp.
taló t/
tarifa t.
tarifa corrent t. c.
tarifa especial t. e.
tarifa general t. g.
tècnic/a tècn.
telèfon tel.
telegrama telegr.
tercer 3r., 3r, 3.r
tercera 3a., 3a, 3.a
terme municipal t. m.
text refós t. r.
tipografia tip., tipogr.
tipogràfic/a tip., tipogr.
títol tít.
titular (m. i f.) tit.
tom t.
total tot.
traducció trad.
traductor/a trad.
traduït/ïda trad.
transcripció transcr.
transcriptor/a transcr.
transferència transf.
transitori/òria trans.
transport transp.
travessera trav.
travessia trv.
tribunal trib.
triplicat tripl.
turisme tur.
unitat u.
unitat monetària u. m.
universitari/ària univ.
universitat univ.
urbanització urb.
urgència urg.
valencià val.
valor v/
vegeu v., veg.
vehicle veh.
velocitat vel.
venciment venc.
venedor ven.
verbi gratia (per exemple) v. gr.
versaleta vers.
versicle v.
via v.
viaducte viad.
vianant vian.
viceversa vv.
vide o videte (vegeu) vid., v.
vigilant (m. i f.) vig.
vigilat/ada vig.
vinent vnt.
vinyeta viny.
visibilitat visib.
vist i plau v. i p.
vocabulari vocab.
volum vol.
vosaltres vos.
xec x.

______
Vegeu també: